روند استرداد وجه

با توجه به خدماتی بودن سایت ما و عدم وجود محصول برای مرجوع شدن 

 پس از ثبت نام و واریزی شما امکان استرداد وجه وجود ندارد.