قوانین و مقررات حریم خصوصی

با احترام تمامی اطلاعات شخصی شما که شامل شماره موبایل عکس شخصی قد وزن و بقیه اطلاعات ورودی شما میباشد به هیچ عنوان بدون رضایت فرد در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت.